Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни

Ера в социалните мрежи Facebook Twitter Instagram Goodreads

Общи условия

  /   Общи условия

Общи условия за покупко-продажби през www.erabooks.net, наричани за краткост „Общи условия”:

Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през www.erabooks.net – онлайн магазин, собственост на „ЕРА МЕДИЯ” ЕООД. Те представляват договор за покупко-продажба между ЕРА МЕДИЯ ЕООД и Клиента. ЕРА МЕДИЯ ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през онлайн магазинa книги чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през онлайн магазина книги само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва. ЕРА МЕДИЯ ЕООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си www.erabooks.net, заедно със съобщение за промените. При промени в настоящите Общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на имейл адрес: office@erabooks.net. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и ЕРА МЕДИЯ ЕООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените поръчка.

I. Общи положения.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

ЕРА МЕДИЯ ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 175254572, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. Г. С. Раковски” 187, предлагащо за продажба книги посредством on-line магазина www.erabooks.net, онлайн магазин за книги.

Всеки от изброените книги се описва с основните си характеристики и продажна цена.

Под „Клиент” се разбира физическо или юридическо лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години.

Под „Клиенстки профил” се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес, телефон, е-mail адрес, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставена от последния при регистрацията му и съхранявана от ЕРА МЕДИЯ ЕООД за целите на обслужване на поръчките и предоставяните от ЕРА МЕДИЯ ЕООД услуги.

 

II. Поръчки/заявки за покупка

За да получи право да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през www.erabooks.net книги, е необходимо клиентът да направи поръчка и да заяви съгласието си с настоящите Общи условия:

1. Съгласие с Общите условия

Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия на сайта” и натискане на виртуалния бутон „ПОРЪЧАЙ”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

ЕРА МЕДИЯ ЕООД незабавно потвърждава получаването на изявлението за съгласие с настоящите общи условия като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента.

Всяка заявка за покупка от Клиента през www.erabooks.net, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване поръчка.

2. Подаване на поръчка/заявка за покупка

Поръчка/Заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:
1. Клиентът определя заглавията и количеството на книгите и потвърждава заявката чрез натискане на виртуален бутон „КУПИ СЕГА”;
2. Клиентът избира начина на плащане;
3. Клиентът въвежда информация за адреса на доставка;
4. Клиентът отбелязва съгласие с общите условия;
5. Заявката за покупка на книги през www.erabooks.net се счита за извършена след натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ”.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за ЕРА МЕДИЯ ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение.

3. Приемане на поръчката/заявката

Заявката за покупка се приема от ЕРА МЕДИЯ ЕООД чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: наименование, адрес на управление, е-mail адрес и данни за кореспонденция на ЕРА МЕДИЯ ЕООД, както и заглавието/заглвията на книгата/книгите, продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената поръчка и след потвърждаване на валидността й чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента или чрез потвърждаване на посочения от Клиента телефон.

III. Доставка

Заявената поръка се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в следните срокове:

- в рамките на 2 работни дни за страната и от 10 до 30 работни дни за чужбина, в зависимост от конкретната дестинация и ако продуктът е наличен;

ЕРА МЕДИЯ ЕООД доставя в целия свят чрез Български пощи ЕАД, но не доставя до пощенски кутии.

Предварително поръчаните книги ще бъдат изпратени веднага щом бъдат налични в склада на издателството. Пълната цена ще бъде приспадната в същия ден, в който е направена поръчката, въпреки отложената дата на доставката.

Напомняме на клиенти, които пазаруват за първи път, че ЕРА МЕДИЯ ЕООД може да поиска от Банката да проверят двойно транзакцията и информацията за профила. Този процес на потвърждение ще забави незабавното изпращане.

Поръчката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на поръчката в този срок, ЕРА МЕДИЯ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване поръчка. Клиентът може да потвърди желанието си да получи поръчката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Поръчките, направени отделно, ще се доставят отделно.

За предварителни поръчки държавата, посочена в адресите за доставка, не може да се променя по никакви причини.

ЕРА МЕДИЯ ЕООД не носи отговорност за закъснения при превози, причинени от метеорологични условия, международни митнически въпроси или други обстоятелства извън контрола на ЕРА МЕДИЯ ЕООД.

ЕРА МЕДИЯ не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на ЕРА МЕДИЯ. ЕРА МЕДИЯ не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.erabooks.net, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на ЕРА МЕДИЯ.

ЕРА МЕДИЯ не отговаря за съответствието на предлаганите за продажба стоки с приложимите нормативни изисквания и за техните качества.

Клиентът е длъжен да обезщети ЕРА МЕДИЯ за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети ЕРА МЕДИЯ и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

Моля, имайте предвид, куриерите не правят доставка или приемане на пратки на следните български празници и/или неработни дни, произтичащи от тях:

1 януари, 3 март, Великден 1, 6, 24 май, 6, 22 септември, 24, 25, 26 декември - Коледа

IV. Условия и начини на плащане

Всички цени на книги в erabooks.net онлайн магазин са в български левове, с включен ДДС. Цените не включват разходите за доставка.

Цената и разходите за доставката се калкулират автоматично според въведения адрес за доставка и преди натискане на виртуалния бутон „ПОРЪЧАЙ” и могат да бъдат платени с наложен платеж, кредитна или дебитна карта или по банков път.

Всички посочени цени, плащания и фактури са в български лев (BGN).

За нови клиенти при плащания с кредитна, дебитна карта и банкови преводи ЕРА МЕДИЯ ЕООД може да поиска от банката да проверят двукратно транзакцията и информацията за профила. Този процес на потвърждение ще забави незабавното изпращане.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.01.2019 г.