Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни

Ера в социалните мрежи Facebook Twitter Google Plus Instagram Goodreads
  /     /   Ник Перумов
Ник Перумов
Назад към автори

Ник Перумов

Ни­­ко­­лай Да­­ни­­ло­­вич Пе­­ру­­мов е ро­­ден в Пе­­тер­­­бург, Ру­­сия. След 10 го­­ди­­ни ра­­бо­­та ка­­то би­­о­­лог ста­­ва пи­­са­­тел - “слу­­чай­­но”, как­­­то са­­ми­­ят той каз­­­ва. Пре­­веж­­­да про­­из­­­ве­­де­­ни­­я­­та на Тол­­­кин и раз­­­би­­ра, че не мо­­же да жи­­вее без све­­та на фан­­­та­­зи­­я­­та. Та­­ка се по­­я­­вя­­ва зна­­ме­­ни­­то­­то про­­дъл­­­же­­ние на “Влас­­­те­­ли­­нът на пръс­­­те­­ни­­те”. Но рус­­­на­­кът не спи­­ра да пи­­ше…

Всички книги на Ник Перумов